Kategorija: Saveti Logopeda

Razvoj detata i televizija

Razvoj deteta i televizija Komunikacija između dve osobe je aktivan, dvosmeran proces. Podrazumeva razmenu (ja tebi- ti meni) neverbalnog  (gesta, mimike), emocionalnog i govorno- jezičkog sadržaja. Kada dete stavimo pred televizor, ono je izloženo pasivnoj, jednosmernoj zabavi. Od deteta se ništa ne traži, ono ništa ne daje, a dobije veliki osećaj zadovoljstva kroz animaciju i […]

Razvoj fine motorike do 12 meseci

Razvoj fine motorike do 12 meseci Razvoj fine motorike odnosi se na kontrolu pokreta ruku i šake kojima se poseže, hvata, pušta i rukuje predmetima. Razvoj veštine fine motoričke kontrole obuhvata i razvoj stabilnosti i snage vrata, trupa i ruku, kao i koordinaciju oko- šaka i percepcije dodira. Potrebna je i vizuospacijalna percepcija, svest o […]

Kako da se obraćate malom detetu

Kada se obraćate malom detetu važno je:  Prilagoditi složenost govora kako  bi odgovarao detetovom nivou razumevanja To naravno ne znači da treba koristiti govor bebe. Važno je znati da previše govora odraslih može da omete razvoj dečje komunikacije ili komunikacije deteta sa detetom. Odrasli bi trebalo da prate dečji razgovor i postupke da bi dali […]

Znaci u ranom detinjstvu koji ukazuju na moguće teškoće u učenju

Kažemo da dete ima teškoće u učenju onda kada i pored prosečne inteligencije, uz odsustvo organskih i psihičkih poremećaja, a uz adekvatnu edukaciju dete ima teškoće u savladavanju veštine čitanja,pisanja i računanja. Tek nakon završenog drugog  razreda(završene obuke čitanja i pisanja) ucitelji i roditelji uočavaju da  dete ima teškoće u učenju, iako su već postojali […]

Dete zamuckuje-da li paničiti?

  Fiziološko mucanje je ponavljanje početnih glasova (a-a-avion), slogova(ma-ma-mama) ili reči (Idem-Idem kući) u rečenici što dovodi do poremećaja ritma i tempa govora, odn. poremećaja fluentnosti. Najčešće se javlja u periodu između druge i četvrte godine kada se razvijaju osnovne jezičke strukture:leksika, gramatika, sintaksa i semantika. U tom periodu detetov rečnik počinje naglo da se […]

Zašto je igra sa bebom važna?

Zašto je igra sa bebom važna ? Postoji mnogo jednostavnih igrica koje možete igrati sa bebom,a koje podstiču razvoj njenog mozga.Ujedno predstavljaju početak intelektualnog I fizičkog učenja.Kroz igru bebe saznaju svet koji ih okružuje. Mnoge studije ukazuju da bebe koje su stimulisane brže napreduju u razvoju I ranije postaju samostalne,imaju izoštrenija čula,bolju koordinaciju mišića,sigurnija su […]

Veza razvojne disfazije i specifičnih poremećaja čitanja i pisanja

Razvojna disfazija je poremećaj govora i jezika u kome je razumevanje govora i/ili jezičke produkcije  ispod hronološkog uzrasta deteta i pored normalnog vida,sluha,socio-emocionalnog razvoja I inteligencije. Možete posumnjati da dete ima razvojnu disfaziju ako: -ima mali broj reči kojima zna značenje -slabo razume govor okoline -slabo govori ili ima sopstveni jezik -koristi gestikulaciju u komunikaciji […]

Ako vaše dete ima teškoće u čitanju

Ako vaše dete ima teškoće u čitanju, vežbe počnite sledećim redosledom: -čitajte reči koje se sastoje od 2-3 slova po tehnici produženog povezivanja (tj. slivanja) slova. Na primer reč TO pročitaćete tako što ćete kratko izgovoriti slovo T, a zatim odmah nadovezati produženo čitanje slova OOOO  (TOOOO) -Istu tehniku primenjujte i kod reči koje se […]

Reedukacija psihomotorike (Tretman pokretom)

Reedukacija psihomotorike (Tretman pokretom) Reedukacija psihomotorike je metod koji koristi pokret, kao senzomotornu i psihomotornu aktivnost, za podsticanje razvoja svih oblasti dečijeg funkcionisanja (motoričkog, emotivnog i kognitivnog- saznajnog). U osnovi ove metode je činjenica da čovek saznanja o sebi i svetu oko sebe stiče preko svog tela (dodirom, vidom, sluhom, mirisom, ravnotežom…) i preko tela […]