Digitalni logopedski set Behringer

Digitalni logopedski set Behringer

Digitalni logopedski set (DLS) Behringer je najmoderniji logopedski instrument, koji se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora.

DL instrument omogućava brzu i preciznu obradu zvuka i to istom ili čak i većom brzinom od ljudskog mozga. Aparat, pored mikrofona i slušalica,  sadrži oko 50 programa čijom aktivacijom i kombinacijom može da:

 • eliminiše deo govora u kojem se nalazi greška
 • istakne deo govornog spektra koji nedostaje u govoru ili slušanju
 • odloženo, sa kašnjenjem, produkuje izgovoreno (koristi se u tretmanu mucanja i brzopletosti)
 • da neometano propusti delove govora koji nisu područja za korekciju itd.

Ovaj set nije usko vezan ni za jednu terapijsku metodu, već je savršen dodatak svakoj od njih.

Koristi se u tretmanu:

 • Mucanja i brzopletosti
 • Poremećaja izgovora glasova (dislalija)
 • Fonoloških poremećaja (teškoće u auditivnom registrovanju, razlikovanju i organizaciji glasova)
 • Disfazija i afazija
 • Teškoće u čitanju i pisanju (disleksija i disgrafija)
 • ADD-a i ADHD-a
 • Slušnih oštećenja (zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesuiranju zvuka, pogodan je u habilitaciji i rehabilitaciji slušanja i govora kod osoba sa kohlearnim implantom. Treba napomenuti da se u ovom slučaju ne koriste slušalice, već samo zvuk u slobodnom polju.)
 • Disfonija (poremećaja glasa). Koristi se za dijagnostiku psihogene disfonije, kao i za impostaciju glasa.