Dijagnostika poremećaja

Dijagnostika poremećaja

U našem centru radimo logopedsku, defektološku i psihološku dijagnostiku (testiranje).  Dijagnostika se vrši individualno od strane tima stručnjaka (logoped, psiholog i po potrebi defektolog).

Logopedska dijagnostika započinje uzimanjem anamnestičkih podataka (od roditelja ili staratelja) o govorno – jezičkim problemima koje dete ispoljava. Traje od 30 do 60 minuta, i zavisi od uzrasta deteta i njegovih teškoća. Logopedska dijagnostika obuhvata: 

  1. ranu procenu govorno-jezičkog i kognitivnog razvoja dece do 3 godine
  2. procenu govorno-jezičkog razvoja dece od 3 do 6 godina
  3. procenu govorno-jezičkog statusa dece školskog uzrasta (procena čitanja, pisanja, računanja i artikulacije).

Na osnovu uputne dijagnoze pacijenta testiramo nekim pod sledećih testova:

Defektološka dijagnostika može biti opšta (primenjuje svaki defektolog) i specifična (u odnosu na prirodu problema kojim se defektolog bavi).

Opšti dijagnostički pristup obuhvata:

Psihološka dijagnostika nam pomaže da razumemo dete i njegovo funkcionisanje. Dobijeni rezultati nam pomažu da nađemo najadekvatniji način za podsticaj njegovih potencijala i osmislimo individualni razvojni program za svako dete.

Psihološka procena oduhvata:

  • Procenu kognitignog razvoja (pažnja, pamćenje, mišljenje i zaključivanje)
  • Procenu razvoja govora
  • Procenu ponašanja
  • Procenu motoričkog razvoja
  • Procenu secio-emocionalnog razvoja.

      Takođe obuhvata, dijagnostiku smetnji i poremećaja dece i mladih, savetodavni rad sa decom, mladima i roditeljima, profesionalnu orjentaciju, porodičnu psihoterapiju. Naime, pored psihološke dijagnostike (primenom odgovarajućih psiholoških testova), analize dobijenih rezultata i upoznavanja roditelja sa istim.

     Posao psihologa podrazumeva i individualni terapijski tretman deteta, ali i savetovanje roditelja i podršku porodici za sprovodjenje preporučenih terapijskih modela u porodičnoj sredini.