Razvoj fine motorike do 12 meseci

Razvoj fine motorike do 12 meseci

Razvoj fine motorike odnosi se na kontrolu pokreta ruku i šake kojima se poseže, hvata, pušta i rukuje predmetima.

Razvoj veštine fine motoričke kontrole obuhvata i razvoj stabilnosti i snage vrata, trupa i ruku, kao i koordinaciju oko- šaka i percepcije dodira. Potrebna je i vizuospacijalna percepcija, svest o telu i prostoru i koordinacija leve i desne strane tela, kao i sposobnost organizacije i rešavanje finih motoričkih zadataka.

Kod beba su tokom prvih 6 meseci većinom prisutni nekontrolisani, bezvoljni pokreti koji se postepeno razvijaju u voljni obrazac pružanja ruku. Beba najpre nekontrolisano, mašući svojim rukama slučajno udara igračku, koja se tada okreće, čuje. Bebi se to dopada i posle nekoliko slučajnih dodira igračke, beba počinje voljno da pruža ruku ka igrački.

Razvoj bebinog hvata zavisi od integracije mišića ramena i lakta sa mišićima ručnog zgloba i šake, kao i od razvoja koordinacije oko- šaka. Novorođenče automatski zatvara šaku kada mu se stavi predmet na dlan. Do 12 meseci beba razvija preciznije pokrete hvatanja. Najpre kocku hvata raširenih prstiju, a kasnije izdvaja palac i kažiprst- tzv. pincetnim hvatom, napredijim, hvata sitnije predmete.

Puštanje predmeta iz ruku najpre je vrlo nekontrolisano, grubo. Postepeno, sazrevanjem fine motorike sinhronizuju se pokreti neophodni za kontrolisano puštanje predmeta. Ovo možete pratiti kako dete jede kašikom, kako rukovodi predmetima do 12 meseca a kako kasnije, kada se koordinacija poveća.

Što više dete ovladava finim motoričkim veštinama, veće je uživanje u rukovođenju igračkama, samostalnije je u oblačenju, svlačenju i u kreativnom eksperimentisanju sa makazama i priborom za pisanje tokom raznih predškolskih aktivnosti.