Radionice socijalnih veština od septembra

Šta su socijalne veštine i zašto su važne?

Socijalne veštine su veštine uviđanja društvenih pravila i obrazaca, sposobnost razumevanja neverbalnih znakova sagovornika, njegovih i svojih emocija. One nam omogućavaju da stvorimo sliku o kontekstu životne situacije, da  prilagodimo svoje ponašanje i uspešno funkcionišemo u društvu.

Iako je razvoj socijalnih veština jedan od glavnih ciljeva u dečijim kolektivima (vrtićima i školama), deci koja imaju usporen govorno- jezički razvoj najčešće je potrebna dodatna podrška i u socio- emocionalnom razvoju. Potrebno je dodatno objasniti i iskustveno voditi dete kroz svaki aspekt socijalne veštine.

Na radionicama socijalnih veština kroz različite zanimljive aktivnosti stimulišemo razvoj odnosa sa vršnjacima, igru sa drugom decom a ne pored druge dece, razumevanje i oponašanje emocija, razlikovanje dobrih od losih ponašanja, spontanost u slobodnoj igri i poštovanje pravila struktuisane igre. Kao i složeniji modeli ponašanja za stariju decu ( poštovanje školskih pravila, aktivno slušanje govornika ili sagovornika, sedenje u klupi za vreme mirnih aktivnosti, timski rad u aktivnostima).

Radionice su organizovane u grupama formiranim prema razvojnim sposobnostima i potrebama svakog deteta. Traju 45 minuta, u grupi do šestoro dece sa jednim ili dva voditelja- logopeda. Roditelji ne učestvuju.

Radionice su namenjene  svoj deci, a najveću korist imaju deca sa pervazivnim razvojnim poremećajima, deca sa poremećajem pažnje, neverbalnim razvojnim poremećajima i deca sa razvojnom disfazijom.

Specifični ciljevi svake radionice:

  • kontakt pogledom
  • slušanje govornika/ sagovornika
  • zajednička pažnja
  • praćenje instrukcija
  • ostajanje u aktivnosti
  • čekanje reda
  • timski rad
  • deo časa podsticaj samostalnih ispontanih aktivnosti