GOVORNO- JEZIČKE SPOSOBNOSTI DETETA OD 3GODINE

Faze razvoja govora i jezika su iste kod sve dece i one se ne mogu preskakati. Svako dete je individualno, ali postoje razvojne norme koje su očekivane za svaki uzrast deteta. Važno je da govorno-jezički razvoj prati kalendarski uzrast deteta jer kasnije progovaranje i razvojno kašnjenje, ostavlja posledice kako na razvoj školskih veština, tako i na socio-emocionalni razvoj i samopouzdanje deteta.

Na uzrastu od 3 godine, dete treba da:

 • Zna svoje ime
 • Zna koliko ima godina i prstom ih pokaže
 • Zna kog je pola
 • Koristi gramatički pravilnu rečenicu od 3-4 reči
 • Imenuje delove tela
 • Imenuje boje i razvrstava predmete po boji
 • Razvrstava tri oblika (krug, kvadrat, trougao)
 • Koristi i razume zamenice, predloge (u, na, pored)
 • Razlikuje malo/veliko i gore/dole
 • Crta kstić (+) i krug
 • Slaže sliku od 3-4 dela
 • U rečniku ima 500-1000 reči
 • Odgovara na pitanja: ko je to,šta je to šta radi, gde je…?
 • Izvršava složene verbalne naloge (uzmi loptu i daj mi)
 • Razume upotrebu pokazanih predmeta (za obačenje, hranu..)

 

Manja odstupanja se mogu tolerisati, ali ukoliko primetite da dete većinu ovih normi ne prati, obratite se logopedu!