FONEMSKO-FONOLOŠKA SVESNOST

Šta je to fonemsko-fonološka svesnost i zašto je važna?

⦁ Sposobnost da se prepozna i opazi rečenica kao celina, reči kao delovi celine (fonološka svesnost) i sposobnost prepoznavanja glasova koji sačinjavaju reči (fonemska svesnost). Ove veštine predstavljaju osnov razvoja sposobnosti čitanja i pisanja.
Glasovna i slogovna analiza i sinteza se razvijaju tokom predškolskog perioda.
Analiza glasova u reči podrazumeva sposobnost da se reč rastavi na glasove koji je sačinjavaju (npr.reč kuća=k+u+ć+a). Sinteza glasova je sposobnost da se pojedinačni glasovi spoje u celinu i prepoznaju kao reč (npr. k+u+ć+a = kuća).
Dete uzrasta 5,5 godina trebalo bi da može da odredi prvi i poslednji glas u rečima, kao i da prebroji koliko je glasova u reči.
Pre nego što počne sa savladavanjem veštine čitanja i pisanja dete bi trebalo da:
– pravi rime, razlikuje dužinu izgovorene reči, ponavlja izgovorenu reč, razlikuje reči u rečenici, glasove u reči, samostalno određuje prvi i poslednjiglas u reči, rastavlja reč na slogove,glasove i spajaslogove/glasove u reči, stvara nove reči dodavanjem, oduzimanjem ili premeštanjem glasova u reči.