ROTACIZAM

Rotacizam je nepravilan izgovor glasa R. Vibratorni je i zato je najsloženiji za izgovor. Zbog svoje specifičnosti okolina vrlo lako primeti ako postoji poremećaj izgovora ovog glasa. Ponekad srećemo i rotacizam kod odraslih osoba.

Pojavu glasa R očekujemo između 4e i 5e godine.

Odstupanja mogu biti u vidu omisije (izostanka), supstitucije (zamene) ili distorzije (nepravilno izgovaranje). Glas R se najčešće menja glasovima L, V i J.

Uzroci mogu biti organski i funkcionalni. Kratak frenulum je najčešći organski uzrok rotacizma. Nekada dete može uz pomoć logopedskih vežbi da savlada izgovor glasa i bez hirurške intervencije.

Ako primetite da dete ima poteškoće u izgovoru ovog glasa, konsultujte logopeda. Tačna procena i adekvatan način korekcije glasa, kao i pravovremeno reagovanje, dovode do brzog savladavanja izgovora ovog glasa!