Service Category: Tretmani

ADHD ili hiperaktivno dete

U postavljanju dijagnoze ADHD mora biti uključen tim stručnjaka: pedijatar, dečiji neurolog, psihijatar i logoped. Definiše se kao poremećaj pažnje uz hiperaktivnost. Najizraženija karakteristika je nemogućnost kontrole sopstvenog ponašanja.

Postoje tri kriterijuma koja su bitna u postavljanju dijagnoze, a to su:

 • Poremećaj pažnje;
 • Hiperaktivnost;
 • Impulsivnost.

Da bi se poremećaj dijagnostikovao potrebno je da simptomi traju najmanje 6 meseci i da se javljaju u najmanje dve sredine (u školi i u kući).

ADHD treba razlikovati od uobičajene hiperaktivnosti, od specifičnih smetnji u učenju, i od intelektualnih teškoća.

SIMPTOMI ADHD

Kada je u pitanju poremećaj pažnje, uočavaju se sledeća ponašanja:

 • Najmanje stvari odvlače pažnju deteta;
 • Ne sluša kada mu se neko obraća;
 • Ne obraća pažnju na detalje;
 • Problemi sa pamćenjem i praćenjem uputstva;
 • Problemi sa planiranjem, organizacijom i završavanjem započetih stvari;
 • Često gubi knjige, igračke i lične stvari;

Hiperaktivnost se ispoljava kroz stalan motorni nemir. Dete ne može da sedi, stalno se vrpolji, trči, penje se po nameštaju. Previše priča. Nije u stanju da se umiri i tiho igra.

Impulsivnost se ogleda kroz odgovore koje dete daje i kada nije pitano, prozvano. Ne čuje pitanje do kraja, a već je dalo odgovor. Upada u tuđe razgovore. Prekida druge ljude. U igri ne može da sačeka svoj red. Snažne emocije ne može da zadrži ili kontroliše što dovodi do izliva besa.

Tretman poremećaja senzorne integracije

Poremećaj senzorne integracije je nedosledno registrovanje i obrada stimulusa u mozgu, dok su nervni putevi očuvani. To znači da osoba može imati očuvan sluh, a da se u isto vreme ne okreće na poziv imenom ili ka  nekom drugom izvoru zvuka.

Tretman poremećaja senzorne integracije sprovodi se u senzornoj sobi koja je opremljena raznim pokretnim i nepokretnim spravama i opremom za stimulaciju svih sedam čula: ljuljaškom, trampolinom, stepenicama, ljigavim, mekanim, tvrdim, hrapavim, zvučnim i svetlosnim igračkama, koji su prilagođeni deci.

Dislalija – poremećaj artikulacije glasova

Dislalija je poremećaj artikulacije odnosno poremećaj izgovora određenog glasa ili grupe glasova kod dece tipičnog razvoja. Može se ispoljiti i kao potpuno odsustvo određenog glasa.

Etiologija za pojavu dislalije je multifaktorijalno uslovljena.

Dislalija se dijagnostikuje primenom artikulacionih testova uz praćenje uzrasnih normi u izgovoru glasova.

Postoje različiti oblici ispoljavanja ovog poremećaja:

Sigmatizam podrazumeva nepravilan izgovog jednog ili vise glasova iz sledece grupe: s,z,c,č,š,ž,d

Rotacizam podrazumeva nepravilan izgovor glasa r

Lambdacizam podrazumeva nepravilan izgovor glasova l i lj

Tetacizam- poremecaj kada veci broj suglasnika prelazi u t i d

Za roditelje je jako bitno da naprave razliku između tepanja i navedenog poremećaja. Pod tepanjem podrazumevamo fiziološku pojavu neadekvatne artikulacije u ranom detinjstvu, dok pod dislalijom podrazumevamo patološki poremećaj artikulacije u razvojnom dobu i odraslih ljudi.

Disfazija – kašnjenje u razvoju govora

Disfazija predstavlja poremećaj govora i jezika u kojem je razumevanje i govorno jezička razvijenost ispod nivoa detetovog mentalnog i hronološkog uzrasta.

Disfazija podrazumeva nemogućnost i teškoce u razumevanju i izražavanju jezika. Praćena je dislalijom, teškoćama u pamćenju reči, agramatizmom i opštom nesposobnošću verbalnog pamćenja.

Možete posumnjati da Vaše dete ima disfaziju ukoliko: ima mali broj reči kojima zna značenje, ne razume kada mu se obraćate, koristi sopstveni jezik ili gestikulira pri komunikaciji.

Deca sa razvojnom disfazijom u periodu posle treće godine imaju veliki broj glasova koje ne izgovaraju. Takođe ih zamenjuju drugim glasovima ili ih nepravilno izgovaraju. Nisu u stanju da usvajaju govor koji čuju oko sebe, pogotovu ako njihovo okruženje govori ubrzano sa neujednačenim ritmom i tempom. Disfazičnom detetu se mora obraćati sporije. Disfazična deca su sklona da višesložne reči izgovaraju samo sa početnim ili samo sa završnim slogom.

Deca sa ovim poremećajem pretežno koriste imenice, zatim glagole (u trećem licu jednine), ne razlikuju rod, teško usvajaju množinu. Sve radnje izražavaju u sadašnjem i prošlom vremenu, zamenice usvajaju znatno kasnije, a usvajanje prideva je prilično otežano.

Logopedski tretman obezbeđuje sistematično i plansko vođenje deteta i roditelja kroz terapiju. Zato je potrebno konsultovati se sa logopedom sa prvim znacima.

Disleksija – poremećaj učenja čitanja

Disleksija je poremećaj u učenju čitanja pored normalne intelektualne sposobnosti, očuvanog vida i sluha, sistemske obuke, odgovarajuće motivacije i adekvatnih socijalnih uslova. Pedstavlja značajno odstupanje između postojećeg i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast deteta.

Geni su važni, ali ne i presudni za nastajanje disleksije. Na razvoj mogu da tiču i govorno područje, kao i načini podučavanja čitanja i pisanja.

Javlja se u najranijem detinjstvu, a naročito kreće da se ispoljava kada dete kreće da čita i piše. Zato se sa njom uglavnom javlja i disgrafija.

Često se naziva i razvojnom disleksijom jer se smatra da proizilazi iz problema dečijeg razvoja.

Možete posumnjati da Vaše dete ima disleksiju ukoliko: ima probleme u čitanju ili razumevanju pročitane reči, žali se da mu slova igraju, skaču, vrte se u krug, meša fonetski bliska slova, zamenjuje slova slična po zvučnosti, izokreće ili ne primećuje određena slova ili reči.

Na redovnim pregledima kod logopeda ovaj poremećaj se može naslutiti u najranijem periodu razvoja deteta, a danas postoje vrlo jednostavni testovi pomoću kojih se može sa sigurnošću utvrditi disleksija.

Rano otkrivanje i sprovođenje mera za ublažavanje smetnji i poremećaja disleksije omogućavaju adekvatno funkcionisanje osobe sa navedenim poremećajem. Zato je neophodno da se javite logopedu čim primetite neke od navedenih simptoma.

Disgrafija – poremećaj veštine pisanja

Disgrafija je poremećaj u savladavanju veštine pisanja i vrlo često se javlja istovremeno sa disleksijom.

Deca sa ovim poremećajem mešaju velika i mala slova, slova su im nepravilnog oblika, nedovršena.

Deca koja su disgrafična često su natprosečno inteligentna, pa se zbog svog poremećaja povlače u sebe, izbegavaju da čitaju i pišu. Disgrafičan rukopis je neuredan, loše postavljen na stranici po kojoj se piše. Redovi su ulomljeni, talasasti, ne prate horizontalni pravac.

Disgrafično dete na vreme treba odvesti kod logopeda, koji će proceniti vrstu i težinu poremećaja i uključiti dete u tretman. Roditelji imaju izuzetno važnu ulogu u tretmanu disgrafije.

Važno je znati da ove greške nisu povezane sa neznanjem pravopisa, i trajno se javljaju, bez obzira na dostignut zadovoljavajući nivo intelektualnog i govornog razvoja, normalnog stanja čula vida i sluha i redovno školovanje.

Simptomi disgrafije:

Digitalni logopedski set Behringer

Digitalni logopedski set (DLS) Behringer je najmoderniji logopedski instrument, koji se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora.

DL instrument omogućava brzu i preciznu obradu zvuka i to istom ili čak i većom brzinom od ljudskog mozga. Aparat, pored mikrofona i slušalica,  sadrži oko 50 programa čijom aktivacijom i kombinacijom može da:

 • eliminiše deo govora u kojem se nalazi greška
 • istakne deo govornog spektra koji nedostaje u govoru ili slušanju
 • odloženo, sa kašnjenjem, produkuje izgovoreno (koristi se u tretmanu mucanja i brzopletosti)
 • da neometano propusti delove govora koji nisu područja za korekciju itd.

Ovaj set nije usko vezan ni za jednu terapijsku metodu, već je savršen dodatak svakoj od njih.

Koristi se u tretmanu:

 • Mucanja i brzopletosti
 • Poremećaja izgovora glasova (dislalija)
 • Fonoloških poremećaja (teškoće u auditivnom registrovanju, razlikovanju i organizaciji glasova)
 • Disfazija i afazija
 • Teškoće u čitanju i pisanju (disleksija i disgrafija)
 • ADD-a i ADHD-a
 • Slušnih oštećenja (zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesuiranju zvuka, pogodan je u habilitaciji i rehabilitaciji slušanja i govora kod osoba sa kohlearnim implantom. Treba napomenuti da se u ovom slučaju ne koriste slušalice, već samo zvuk u slobodnom polju.)
 • Disfonija (poremećaja glasa). Koristi se za dijagnostiku psihogene disfonije, kao i za impostaciju glasa.

Fiziološko mucanje – poremećaj fluentnosti govora

Fiziološko mucanje predstavlja poremećaj fluentnosti govora koji se javlja oko 2 godine života. U periodu od druge do pete godine kod deteta se razvijaju osnovne jezičke strukture. Važno je naglasiti da to nije pravo mucanje već česta i prolazna faza u razvoju govora.

Ispoljava se zastajkivanjem u govoru, ponavljanjem glasova, slogova ili celih reči. Nastaje kao posledica nesklada izmedju brzine toka misli i sporosti govornih organa koji su u tom periodu jos uvek nedovoljno koordinisani.

Kada se javlja fiziološko mucanje?

 

Najčešće se javlja u stanjima povišene emocionalne napetosti. U takvim situacijama dete nije ni svesno da negde greši i mucanje uglavnom spontano prolazi ako okolina ne reaguje na zastajkivanje i ne skeće mu pažnju na to. Dobar govorni uzor i smiren govor sa detetom je put za razvoj tečnog i pravilnog govora.

Za dete sa ovakvim problemom treba svakodnevno odvojiti vreme i posvetiti mu pažnju. Osmišljavati igru, ne ispravljati govor deteta i ne ukazivati mu na greške.

Jako je bitno da fokus bude na onome šta dete govori, a ne kako govori. Takodje, neophodno mu je dati dovoljno vremena da kaže ono što želi. Svako skretanje pažnje na način govora ometa misaono-jezičke procese i dete postaje svesno svog zamuckivanja, a onda zaista počinje da muca.

Autizam – pervazivni razvojni poremećaj

Autizam predstavlja pervazivni razvojni poremećaj sa karakterističnim oblikom patološkog funkcionisanja, kvalitativnim oštećenjem recipročnih i socijalnih interakcija, nedostatkom socio-emocionalnog reciprociteta, oskudnim, repetitivnim i stereotipnim obraacima ponašanja, interesovanja i aktivnosti, abnormalnostima u razvoju verbalne komunikacije. Autizam čini trijada oštećenja u oblasti socijalizacije, komunikacije i imaginacije.

Ni jedno autistično dete nije isto. Postoji veoma veliki spektar različitog ponašanja kod dece sa autizmom, pa se ne može odrediti neka tipična karakteristika.

Učestalost autizma je ista u svim sredinama bez obzira na rasnu, nacionalnu ili etničku pripadnost, socijalni ili ekonomski status.

Osobe sa autizmom mogu razviti preosetljivost na zvukove, dodire, ukuse, mirise, svetlost i boje.

Međutim, postoje neki simptomi autizma, koji ako se javljaju u kombinaciji, mogu ukazivati na prve znake autizma.

Važno je napomenuti da mnoga deca kojoj je dijagnostikovan autizam, mogu sa odgovarajućim programom dobro da napreduju, što zavisi takođe od stepena poremećaja.

Roditelj zaista mora da bude oprezan i da dobro poznaje svoje dete i ako u nešto i najmanje sumnja, da potraži stručnu pomoć.

Simptomi autizma:

Dečija afazija – stečeni jezički poremećaj

Dečija afazija predstavlja stečeni jezički poremećaj, koji dovodi do poremećaja već stečenih jezičkih sposobnosti. Uzrokovana je lezijama mozga, a manifestuje se oštećenjem lingvističkih, paralingvističkih i kognitivnih sposobnosti, tj oštećenjem verbalnih i neverbalnih znakova koji se koriste u komunikaciji.

Pored traumatskih povreda mozga do pojave dečije afazije mogu da dovedu i tumori, epilepsije, infekcije, cerebrovaskularna oboljenja.

Uzroci dečije afazije

Uzroci dečije afazije su raznovrsni, od traumatskih povreda glave, tromboza, embolija, zapaljenjskih oboljenja mozga itd.

Simptomi afazije mogu se svrstati u tri osnovne kategorije, u zavisnosti od oštećenja funkcije govora: poremećaj percepcije – razumevanja govora, premećaj formulacije i produkcije govora i porećaj verbalnog mišljenja.

Deca sa afazijom ispoljavaju i deficit pažnje, perseveracija, poremećaji slušanja, motorna nespretnost, “zamor” od: gledanja televizije, igranja igračkama, odlaska u kupovinu itd. Deca sa afazijom imaju problem da se uključe u igru i da u njoj istraju.

Usled afazije menja se način na koji dete razume jezik ili se izražava. Ipak, ako maksimalno koristimo ostale opcije, možemo ostvariti komunikaciju. Oblici teške afazije često znače da osoba razume samo “osnovne reči”.

Najpoznatiji tipovi afazija su: Brokina, Vernikeova afazija, nominalna afazija.

Nakon određivanja dijagnoze, pristupa se afaziološkom teretmanu s ciljem razvoja ili restitucije govorno-jezičkih sposobnosti.

Sprovođenjem kontinuiranog tretmana stimuliše se govorno-jezički razvoj čiji oporavak zavisi od stepena i težine moždanog oštećenja.

Tretmani se sprovode individualno (2-3 puta nedeljno).