Fiziološko mucanje

Fiziološko mucanje – poremećaj fluentnosti govora Fiziološko mucanje predstavlja poremećaj fluentnosti govora koji se javlja oko 2 godine života. U periodu od druge do pete godine kod deteta se razvijaju osnovne jezičke strukture. Važno je...

Pogledaj više
Autizam

  Autizam – pervazivni razvojni poremećaj Autizam predstavlja pervazivni razvojni poremećaj sa karakterističnim oblikom patološkog funkcionisanja, kvalitativnim oštećenjem recipročnih i socijalnih interakcija, nedostatkom socio-emocionalnog...

Pogledaj više
Dečija afazija

  Dečija afazija – stečeni jezički poremećaj Dečija afazija predstavlja stečeni jezički poremećaj, koji dovodi do poremećaja već stečenih jezičkih sposobnosti. Uzrokovana je lezijama mozga, a manifestuje se oštećenjem lingvističkih...

Pogledaj više
Disgrafija

Disgrafija – poremećaj veštine pisanja Disgrafija je poremećaj u savladavanju veštine pisanja i vrlo često se javlja istovremeno sa disleksijom. Deca sa ovim poremećajem mešaju velika i mala slova, slova su im nepravilnog oblika, nedovršena. Deca...

Pogledaj više
Disleksija

Disleksija – poremećaj učenja čitanja Disleksija je poremećaj u učenju čitanja pored normalne intelektualne sposobnosti, očuvanog vida i sluha, sistemske obuke, odgovarajuće motivacije i adekvatnih socijalnih uslova. Pedstavlja značajno...

Pogledaj više
Disfazija

Disfazija – kašnjenje u razvoju govora Disfazija predstavlja poremećaj govora i jezika u kojem je razumevanje i govorno jezička razvijenost ispod nivoa detetovog mentalnog i hronološkog uzrasta. Disfazija podrazumeva nemogućnost i teškoce u...

Pogledaj više
Dislalija

Dislalija – poremećaj artikulacije glasova Dislalija je poremećaj artikulacije odnosno poremećaj izgovora određenog glasa ili grupe glasova kod dece tipičnog razvoja. Može  se ispoljiti i kao potpuno odsustvo određenog glasa. Etiologija za pojavu...

Pogledaj više
Pozovite nas