Saveti logopeda

Saveti logopeda

Reedukacija psihomotorike (Tretman pokretom) Reedukacija psihomotorike je metod koji koristi pokret, kao senzomotornu i psihomotornu aktivnost, za podsticanje razvoja svih oblasti dečijeg funkcionisanja (motoričkog, emotivnog i kognitivnog- saznajnog). U osnovi ove metode je činjenica da čovek saznanja o sebi i svetu oko sebe stiče preko svog tela (dodirom, vidom, sluhom, mirisom, ravnotežom…) i preko tela (gestom, pokretom) šalje poruke u spoljni svet. Beba vrlo rano nauči da pomeranjem ruku i nogu može da menja stvari
Fiziološko mucanje je ponavljanje početnih glasova (a-a-avion), slogova(ma-ma-mama) ili reči (Idem-Idem kući) u rečenici što dovodi do poremećaja ritma i tempa govora, odn. poremećaja fluentnosti. Najčešće se javlja u periodu između druge i četvrte godine kada se razvijaju osnovne jezičke strukture:leksika, gramatika, sintaksa i semantika. U tom periodu detetov rečnik počinje naglo da se bogati. Dete mnogo više zna, odn. mnogo više pojmova ima u svom iskustvu nego što ima adekvatnih reči da svoje misli
Upotrebom ruke utičite na razvoj govora Mnogobrojna istraživanja potvrdila su neurološku povezanost izmedju polja zaduženih za govor i polja za motoriku šake. Uočeno je da su zone u mozgu, koje su zadužene za govor, aktivne kada se obavljaju motorički zadaci, kao i da se polja za motorno planiranje i izvršenje pokreta aktiviraju u toku govorenja. Ova istraživanja potvrđuje i činjenica da deca koja imaju govorno- jezičke poremećaje, pervazivne razvojne poremećaje i dr. pokazuju i teškoće
    Video igrice i razvoj govora Video igrice, kao vrsta pasivne zabave, danas je najpopularnija dečija aktivnost. Navode se kao visok riziko faktor za razvoj govora i jezika, naročito ako je dete izloženo intenzivnim uticajem video igrica između 1. i 3. godine tj. u periodu najintenzivnijeg razvoja govora. Za razvoj govora potrebna je aktivna komunikacija sa decom i razvoj kvalitetnog slušanja. Dete ne bi trebalo da provodi više od pola sata dnevno igrajući omiljenu
Razvoj govora i jezika ima svoje faze i počinje od samog rođenja. Govor se uči po modelu, imitacijom osoba iz okruženja, a u najranijem uzrastu model su rodjitelji. Kada roditelj razne aktivnosti sa bebom isprati govorom i gestom, mimikom- kod deteta podstiče želju za komunikacijom. Stoga je uloga roditelja u razvoju govorno- jezičkih sposobnosti posebno važna u prve tri godine života- u tzv. kritičnom periodu, periodu najintenzivnijeg razvoja govora.  Faze u razvoju jezika su prelingvalna
Pozovite nas