Saveti logopeda

Saveti logopeda

Upotrebom ruke utičite na razvoj govora Mnogobrojna istraživanja potvrdila su neurološku povezanost izmedju polja zaduženih za govor i polja za motoriku šake. Uočeno je da su zone u mozgu, koje su zadužene za govor, aktivne kada se obavljaju motorički zadaci, kao i da se polja za motorno planiranje i izvršenje pokreta aktiviraju u toku govorenja. Ova istraživanja potvrđuje i činjenica da deca koja imaju govorno- jezičke poremećaje, pervazivne razvojne poremećaje i dr. pokazuju i teškoće
    Video igrice i razvoj govora Video igrice, kao vrsta pasivne zabave, danas je najpopularnija dečija aktivnost. Navode se kao visok riziko faktor za razvoj govora i jezika, naročito ako je dete izloženo intenzivnim uticajem video igrica između 1. i 3. godine tj. u periodu najintenzivnijeg razvoja govora. Za razvoj govora potrebna je aktivna komunikacija sa decom i razvoj kvalitetnog slušanja. Dete ne bi trebalo da provodi više od pola sata dnevno igrajući omiljenu
Razvoj govora i jezika ima svoje faze i počinje od samog rođenja. Govor se uči po modelu, imitacijom osoba iz okruženja, a u najranijem uzrastu model su rodjitelji. Kada roditelj razne aktivnosti sa bebom isprati govorom i gestom, mimikom- kod deteta podstiče želju za komunikacijom. Stoga je uloga roditelja u razvoju govorno- jezičkih sposobnosti posebno važna u prve tri godine života- u tzv. kritičnom periodu, periodu najintenzivnijeg razvoja govora.  Faze u razvoju jezika su prelingvalna
Autizam je pervazivni (sveprožimajući) razvojni poremećaj čiji se početni simptomi javljaju tokom prve tri godine života. Ovaj kompleksan problem posledica je uticaja različitih faktora na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje, ali tačan uzrok do danas je nepoznat. Osobe sa autizmom imaju teškoće u tri oblasti: Socijalna interakcija Komunikacija Repetitivna (ponavljajuća) ponašanja Ne postoje dva ista deteta sa autizmom. Izgled i jačina simptoma se razlikuju kod svakog deteta, ali možemo govoriti o karakterističnim odlikama ponašanja:
Šta su socijalne veštine i zašto su važne? Socijalne veštine su veštine uviđanja društvenih pravila i obrazaca, sposobnost razumevanja neverbalnih znakova sagovornika, njegovih i svojih emocija. One nam omogućavaju da stvorimo sliku o kontekstu životne situacije, da  prilagodimo svoje ponašanje i uspešno funkcionišemo u društvu. Iako je razvoj socijalnih veština jedan od glavnih ciljeva u dečijim kolektivima (vrtićima i školama), deci koja imaju usporen govorno- jezički razvoj najčešće je potrebna dodatna podrška i u socio-
Pozovite nas